Regulamin zamówień zaproszeń Wilga i Kruk

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa warunki i zasady zamawiania zaproszeń ślubnych projektowanych przez Igę Wilczyńską, należącą do grupy Wilga i Kruki  prezentowanych na stronie internetowej www.wilgaikruk.pl. Witryna prowadzona jest przez Igę Wilczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Iga Wilczyńska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6342607346, REGON 364948027. Konto bankowe mBank 59 1140 2004 0000 3802 7632 7950.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb
zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
Sklepu.
 

§ 2

Definicje:

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Iga Wilczyńska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6342607346, REGON 364948027
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zamówienia drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.wilgaikruk.pl.
4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (poprzez formularz zamówienia lub wiadomość e-mail), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin zamówienia, dostępny w zakładce na stronie www.wilgaikruk.pl

 

§ 3

Warunki zamawiania oraz płatności

1. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub wiadomość e-mail na adres wilga.i.kruk@gmail.com
2. Zamówienia z nieprawidłowo uzupełnionymi danymi teleadresowymi nie będą rozpatrywane.
3. Wysłanie uzupełnionego formularza jest jednoznaczne z złożeniem zamówienia i podjęciem współpracy z Wilgą i Krukiem. 
4. Złożenie zamówienia wraz zapłatą zaliczki na rachunek bankowy podany w wycenie  oznacza zawarcie umowy na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Wilga i kruk.
5. Klient zobowiązuje się do zapłaty zaliczki w terminie 5 dni od daty otrzymania wyceny w odpowiedzi na złożone zamówienie. Płatność odbywa się przelewem, na konto podane na rachunku. Wysokość należności uzależniona jest od wartości złożonego zamówienia.
6. Zaliczka wynosi 40 % ceny całkowitej. 
7. Zamówione zaproszenia są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki na konto.
8. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za złożone zamówienie oraz koszt dostawy.

9. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jednak koszty procesu projektowego, czyli zaliczka nie są zwracane Klientowi.
10.Wilga i Kruk zastrzega sobie prawo do odmówienia lub wstrzymania realizacji zamówienia jeśli: zamówienie nie przekroczyło minimalnych ilości, wymagany przez Klienta termin realizacji jest krótszy niż ten podany w ofercie lub nastąpiły niezależne zdarzenia losowe.
11. O każdym anulowanym zleceniu Wilga i kruk powiadamia Klienta drogą mailową. Kwota wpłaconej zaliczki zostanie zwrócona na konto Klienta.
12. Ceny zaproszeń podane na stronie internetowej zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich.
13. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
14. Ceny modyfikacji wprowadzanych na życzenie Klienta są ustalane indywidualnie zależnie od zakresu pracy.
15. Konto bankowe do wpłaty zaliczki oraz pozostałej należnej kwoty za zamówienie to mBank 59 1140 2004 0000 3802 7632 7950, należące do firmy Iga Wilczyńska, NIP 6342607346, REGON 364948027.

 

§ 4

Proces realizacji zamówienia – projektowanie i druk

1. Proces projektowy poprzedza wydruk zaproszeń i rozpoczyna się po otrzymaniu zaliczki na konto firmy Iga Wilczyńska. 
2. Proces projektowy polega na wprowadzeniu do zaproszeń danych wpisanych przez Klienta do Formularza Zamówienia.
3. Proces projektowy może uwzględniać także modyfikację istniejącego projektu, wycenioną indywidualnie w zależności od ilości wprowadzonych zmian

4.  Wilga i kruk oświadcza, iż posiada narzędzia i umiejętności i w zakresie opracowania projektu graficzno – tekstowego zaproszeń ślubnych

5. Projekt zaproszeń zostanie wysłany do klienta po upływie do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania na koncie zaliczki. 
6. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia błędów językowych oraz poprawności dat i innych informacji zawartych w projekcie. 
7. Klient ma prawo do wprowadzenia jednorazowej zmiany treści. Po korekcie wykonanej nie później niż 4 dni robocze projekt wysyłany jest do Klienta ponownie. 
8. Kolejne zmiany wprowadzane są odpłatnie – jednorazowy koszt zmiany to 20 zł.
9. Po zaakceptowaniu treści zaproszeń, przy wyborze opcji z personalizacja zaproszeń, Klient zobowiązany jest do wysłania listy gości odmienionej w bierniku w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty wysłania zaliczki na konto.
10. Spersonalizowane zaproszenia zostaną wysłane do Klienta w celu akceptacji po upływie do 5 dni roboczych od daty otrzymania listy gości. 
11. Wilga i kruk nie bierze odpowiedzialności za błędy językowe zaakceptowane przez Klienta. 
12. Wilga i kruk nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie procesu projektowego z powodu ilości korekt przekraczającej standardową pulę.
13. Po akceptacji projektu zaproszenia zostają przekazane do druku.
14. Wilga i kruk oświadcza, iż w zakresie wydruku korzysta z usług renomowanej firmy zewnętrznej posiadającej stosowne doświadczenie oraz narzędzia.
15. Termin realizacji zamówienia od momentu akceptacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych. 
16. Gotowe zamówienie może zostać po wpłacie pozostałej należnej kwoty na konto firmy Iga Wilczyńska.
17. Zamówienie wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
18. Wilga i kruk nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego adresu. 
19. Wilga i kruk nie dokonuje dodruków pojedynczych sztuk zaproszeń w liczbie mniejszej niż 25. 

20. Wilga i Kruk nie sprzedaje, nie przekazuje własnych projektów zaproszeń ślubnych do realizacji we własnym zakresie.

 

§ 5

Reklamacje i reygnacje

1. Klient moze zrezygnować z zamówienia w przypadku braku akceptacji projektu przed przekazaniem do druku. Wówczas zaliczka nie jest zwracana Klientowi. 
2. O rezygnacji Klient jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie, ale niepóźnej niż 3 dni robocze od daty otrzymania projektu.
3., W przypadku chęci złożenia reklamacji Klient winien pisać na adres wilga.i.kruk@gmail.com
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych
5. reklamacji podlegają błędy w druku, towar uszkodzony lub niezgodny z zaakceptowanym projektem.
6. Różnice kolorystyczne miedzy zamówionym zaproszeniem a zdjęciem zamieszczanym na naszej stronie internetowej nie są uwzględniane. Różnice te wynikają z technicznych aspektów takich jak kalibracja monitora, czy inny inny kanał wyświetlania plików w profilu RGB a drukiem w profilu CMYK
7. W przypadku uznania reklamacji druki wadliwe zostaną zastąpione drukami wykonanymi ponownie i wysłanymi na koszt Wilgi i kruka do Klienta w terminie nie nieprzekraczającym 14 dni roboczych. 
 

§ 6

Prawa autorskie

1. Wszystkie projekty prezentowane na stronie internetowej www.wilgaikruk.pl są chronione prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane, modyfikowane ani wykorzystywane bez zgody autorów.
2. Iga Wilczyńska należąca do grupy Wilga i kruk jest prawnym autem wszystkich projektów wykonanych na zamówienie Klienta. 
3. Wilga i kruk zastrzega sobie prawo do prezentowania na stronie internetowej (dane osobowe zostaną zmienione w celu zachowania anonimowości) wszystkich zrealizowanych zamówień. 3. Wilga i kruk zachowuje sobie prawo do dalszego modyfikowania, jak również włączenia wykonanych projektów do regularnej oferty oraz publikacji w dowolnym czasie.
 
 

§ 7 

Ochrona danych osobowych Klienta

1. Klient przekazując swoje dane celem realizacji zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Klient wypełniając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Wilgę i Kruka , który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Wilga i Kruk zobowiązuje się do ochrony danych i zachowania anonimowości Klientów. 
3. Publikowanie wszelkich zamówień nastąpi po zmianie nazwisk i danych teleadresowych w zamówieniu Klienta.
 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.wilgaikruk.pl zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .